August 8, 2022

Syfte och Mål

Svenska skolans målsättning är:

  • att eleverna får vidmakthålla och vidareutveckla kunskaperna i det svenska språket
  • att låta eleverna få utveckla sin kulturella identitet, sitt intresse för och sina kunskaper om kultur, traditioner, natur och samhälle i Sverige
  • att skapa en kamratkrets och en gemenskap för svensktalande barn
  • att stödja föräldrarna i deras strävan att låta barnen bli tvåspråkiga
  • att vara en värdefull tillgång för familjer som söker svenska kulturella och
    sociala aktiviteter.

Vår skola är en ideell organisation som erbjuder kompletterande undervisning i svenska en gång i veckan. Barn i olika åldrar deltar i verksamheten och den drivande kraften bakom skolan är föräldrarnas gedigna engagemang.

Genom undervisningen i ämnet svenska i den kompletterande utbildningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

– använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

– läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

– reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i Sverige utifrån jämförelser med förhållanden i landet där eleven bor.